AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.01.26

Ulgi podatkowe do odliczenia za 2014


Ulga na internet 

Zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci jest nadal możliwy, jednak od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady korzystania z tej ulgi. Teraz przysługuje ona tylko tym osobom, które wcześniej nie uwzględniały jej w rozliczeniach lub po raz pierwszy zrobiły to w rozliczeniu za rok 2012. 

Tak więc wydatki na dostęp do internetu można odliczać wyłącznie przez dwa kolejne (następujące bezpośrednio po sobie) lata podatkowe. Zatem osoba, która po raz pierwszy korzystała z ulgi za rok 2012, miała do niej prawo jeszcze w 2013 roku, ale za 2014 rok - już nie. Jednak, jeśli podatnik zaczął odliczać wydatki na korzystanie z sieci dopiero za 2013 r., to ma prawo do uwzględnienia wydatków również za 2014 rok. 

Przepisy te dotyczą jednak tylko osób, które nigdy wcześniej z tego przywileju nie korzystały. Osoby, które uwzględniały ulgę internetową w latach wcześniejszych, ostatni raz mogły z niej skorzystać w zeznaniu za 2012 rok. 

Pozostałe zasady nie uległy zmianie - od dochodu odlicza się faktyczne wydatki z tytułu dostępu do internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku. Nadwyżki ponad tę kwotę nie można uwzględnić w kolejnym roku. 

Ulgę można odliczyć także wtedy, gdy dana osoba korzysta z internetu w telefonie komórkowym czy w razie przenośnego modemu podłączanego do laptopa. Nie ma natomiast możliwości odliczania wydatków zakup, montaż lub zakup odpowiedniego sprzętu i jego naprawy. 
 
Ulga na dzieci 

Ulga prorodzinna umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na dziecko. Jednak w tym roku zmieniły się przepisy i ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 zł do 2 tys. zł, a na kolejne dzieci z 2 tys. 224 zł do 2 tys. 700 zł. 

Ponadto nowe przepisy zakładają, że podatnik, który obecnie płaci za niski podatek, by odliczyć pełną ulgę, będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną - w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Zgodnie więc z oficjalnymi obliczeniami, rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym a 2014 rok - 1 tys. 112,04 zł; z dwójką dzieci – 2 tys. 224,08 zł; z trójką – 4 tys. 224,12 zł; z czwórką – 6 tys. 924,12 zł, a z pięciorgiem – 9 tys. 624,12 zł.
 
Ulga z tytułu darowizn 

Podatnik może też odliczyć wydatki z tytułu darowizn: 
- na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny, 
- na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny, 
- na rzecz krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny. 

Łączna kwota odliczeń z każdego z tych tytułów oraz ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6 proc. dochodu, a to znaczy, że darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona. 

Z ulg tych można skorzystać w przypadku formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37. 

Oprócz wyżej wymienionych ulg istnieje także darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościołów. Przy czym darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą osób prawnych mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100 proc. osiągniętego dochodu.
 
Ulga rehabilitacyjna 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Prawo do tego mają zarówno osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem jednak, że roczne dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9 120 zł. 

Istnieją dwa rodzaje odliczeń. Do nielimitowanych, które podlegają odliczeniu w całości, zalicza się między innymi koszty związane z przystosowaniem mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, odpłatną rehabilitację (na przykład sanatorium) czy opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym. 

Wydatki limitowane nie mogą przekroczyć określonej kwoty. Zalicza się do nich wydatki na opłacenie przewodników dla osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa asystującego czy wydatki na samochód. Każdy z tych wydatków nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. 
 
Ulga na leki 

Specyficznym rodzajem ulgi rehabilitacyjnej jest ulga na leki. Nie zalicza się jej ani do wydatków limitowanych, ani nielimitowanych. W tym wypadku odlicza się różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. 

Przy czym z odliczenia można skorzystać tylko w przypadku, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). 
 
Ulga na nowe technologie 

Ulga na nowe technologie obejmuje wyłącznie przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to zwrot 50 proc. wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne - może przy tym chodzić o wartości niematerialne i prawne, czyli na przykład licencje i oprogramowanie. 

Maksymalna wysokość odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z tego źródła w danym roku podatkowym. 
 
Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne 

Osoby odprowadzające składkę na ubezpieczenie zdrowotne mogą ją odliczyć od podatku - w wysokości do 7,75% zapłaconych składek. 

Ulga abolicyjna 

Osoby pracujące za granicą mogą także w 2015 roku odliczyć ulgę abolicyjną, która służy zmniejszeniu należności podatkowych o różnicę, jaka istnieje pomiędzy składkami podatkowymi w Polsce i zagranicą. 

Źródło: GAZTAPRAWNA.PL