AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

 • Wieloletnie doświadczenie
 • Licencja Ministerstwa Finansów
 • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
 • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
 • Liczne certyfikaty i dyplomy
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
 • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
 • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
 • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2017.12.15

Jednolite Pliki Kontrolne


 1. 1.      JPK VAT - obowiązek przesyłania od 1 stycznia 2018 roku

Z początkiem 2018 roku ustawodawca rozszerzył obowiązek JPK  - wszyscy podatnicy którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzący przy użyciu programów komputerowych ewidencje VAT są zobligowani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji w formie JPK o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji (JPK_VAT). Przewiduje to art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Informacje JPK VAT przekazywane będą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli ten termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to za jego ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Termin złożenia JPK_VAT za styczeń 2018 r. upływa 26 lutego 2018 r., za luty 2018 r. - 26 marca 2018 r. itd.

 1. 2.      JPK VAT - czym jest

JPK VAT to zestaw dokładnych danych odzwierciedlających ewidencję zakupu i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres. To przełożenia ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób. JPK posiada określony układ i format (xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

 1. 3.      JPK VAT - korzyści z wprowadzenia

Korzyści z wprowadzenia JPK jakimi kierował się ustawodawca – to polepszenie sytuacji przedsiębiorców i wzmacnianie uczciwej konkurencji. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK od 1 stycznia 2018  na mikrofirmy (tj. firmy zatrudniające mniej niż 10 osób i generujące obroty nieprzekraczającej 2 mln euro). Pomoże to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji, ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych a jednocześnie sprawi, że ewentualne kontrole będą przebiegały sprawniej.

 1. 4.      JPK VAT - utrudnienia

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego to oczywiście koszt (dodatkowe koszty pracy i koszty oprogramowania) i dodatkowe obowiązki wymagające czasu na ich realizacje. Do generowania pliku muszą być dostosowane programy księgowe i magazynowe, co wiąże się z zakupem kolejnych modułów oprogramowania oraz szkoleniami personelu zarówno od strony wymogów ustawowych jak również od strony technicznej. Po stronie księgowości (biur rachunkowych) zatem to obowiązek poświęcenia dodatkowego czasu pracy jak i dodatkowej odpowiedzialności związany z rzetelnym sporządzaniem i terminowym dostarczaniem JPK. 

5.     Dodatkowe zmiany związane z JPK

Obowiązek comiesięcznego składania JPK VAT to nie jedyna zmiana w 2018 r. czekająca przedsiębiorców. Od lipca 2018 r. oprócz ewidencji VAT, na żądanie organów podatkowych (np. w czasie kontroli), przedsiębiorcy będą musieli dostarczyć także:

 1. - wyciąg bankowy,
 2. - faktury,
 3. - podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 4. - ewidencję przychodów.

Te dokumentów również będą musiały być przygotowane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w odpowiednim układzie i formacie. Przedsiębiorca będzie miał na to nie mniej niż 3 dni (w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony), a niezłożenie JPK będzie wiązało się z sankcjami karno-skarbowymi.


Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, iż Biuro Rachunkowe VEROT jest przygotowane zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej do prawidłowej realizacji dodatkowych obowiązków związanych z JPK. Zatem sprawy naszych Klientów  są w dobrych rękach i będą prowadzone należycie :)