Aktualności

Zmiany w wypłatach zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Matki prowadzące działalność gospodarczą będą otrzymywały zasiłki obliczone od najniższej podstawy wymiaru, jaką mogą zadeklarować osoby prowadzące działalność gospodarczą, ewentualnie powiększoną za te miesiące, w których opłacane składki były wyższe od minimalnych. Ma to zlikwidować praktykę wypłaty wysokich zasiłków przy zadeklarowaniu wysokiej podstawy

Czytaj dalej

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Na rynku pracy nastąpiła kluczowa zmiana dotycząca umów cywilnoprawnych, będą one bowiem podlegały obowiązkowo składkom ZUS. Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. Nowelizacja dotyczy głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują kilka umów zleceń dla różnych płatników albo posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i następuje tzw. zbieg. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są

Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2016 r. likwidacja „korekty kosztów”

Niezwykle ważną zmianą dla podatników która wchodzi w życie z nowym rokiem jest likwidacja korekty koszów przy braku zapłaty. Zmiana dotycząca korekt podatkowych wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja ta uchyla art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop. Dzięki temu przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016 r. nie będą już

Czytaj dalej

Korekty deklaracji w 2016 bez uzasadnienia

Do końca bieżącego roku dokonując korekty deklaracji podatkowej należy „wytłumaczyć się” fiskusowi załączając wyjaśnienie o przyczynach naniesionych poprawek. Od 1 stycznia 2016 r. korygowanie błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych stanie się mniej pracochłonne. Składanie wyjaśnień nie będzie już konieczne. Obowiązek sporządzenia wyjaśnienia często krytykowany był przez podatników jako zbędna formalność. Jego zniesienie z początkiem 2016 roku wprowadza ustawa

Czytaj dalej

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 1.850 zł (obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.750 zł). Należy zwrócić uwagę ,że w okresie pierwszego roku pracy kwota ta może wynosić 1.480 zł.

Czytaj dalej

Gdzie zgłaszamy rozpoczęcie działalności?

Planując założenie jednoosobowej działalności gospodarczej często zastanawiamy się jakich formalności należy dopełnić aby prawidłowo dokonać rejestracji. Od 1 lipca 2011 roku funkcjonuje w Polsce tzw. jedno okienko, dzięki któremu możemy założyć firmę praktycznie w ciągu jednego dnia w każdym Urzędzie Gminy. Niezbędnym dokumentem będzie dowód osobisty oraz wniosek CEIDG-1 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Czytaj dalej

Wydatki na kształcenie a koszt podatkowy

Co do zasady kosztami w działalności przedsiębiorcy są wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła bądź w celu ich zabezpieczenia. Przepisy ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie wymieniają wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Zawierają jedynie katalog

Czytaj dalej

Konsekwencje nieterminowej zapłaty składek do ZUS

Terminowe opłacanie składek do ZUS jest istotne dla przedsiębiorcy z kilku powodów. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odsetkami za zwłokę, ale również m.in. wyłączeniem płatnika z ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca opóźniający się w płatności składek ZUS (za siebie oraz swoich pracowników) powinien być świadomy konsekwencji na jakie się naraża. Poniżej prezentujemy kluczowe punkty w tym zakresie. Odsetki

Czytaj dalej

Składki ZUS w okresie zawieszenia firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej narzuca przedsiębiorcy obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Jednak w sytuacji kiedy podatnik zawiesza działalność gospodarczą, zawieszeniu ulegają również składki ZUS. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje bowiem ustanie obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności do dnia poprzedzającego dzień wznowienia jej wykonywania. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku składania

Czytaj dalej

Ulgi podatkowe do odliczenia za 2014

Ulga na internet Zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci jest nadal możliwy, jednak od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady korzystania z tej ulgi. Teraz przysługuje ona tylko tym osobom, które wcześniej nie uwzględniały jej w rozliczeniach lub po raz pierwszy zrobiły to w rozliczeniu za rok 2012. Tak więc wydatki na dostęp

Czytaj dalej