Posts by: server212259-admin

Urlopy w związku z narodzinami dziecka w 2018 r.

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?   W związku z narodzinami dziecka Kodeks Pracy przyznaje rodzicom prawo do skorzystania z urlopu na czas sprawowania nad nim opieki. W 2018 roku przepisy dotyczące uprawnień

Czytaj dalej

Nowe stawki Karty Podatkowej na rok 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów stawki Karty Podatkowej na 2018 nieznacznie wzrosły, to zmiana po 3 latach utrzymywania takich samych progów. Minister Rozwoju i Finansów ustalił obowiązujące w 2018 r.: – stawki karty podatkowej, – kwotę rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności (65 124

Czytaj dalej

Jednolite Pliki Kontrolne

1.      JPK VAT – obowiązek przesyłania od 1 stycznia 2018 roku Z początkiem 2018 roku ustawodawca rozszerzył obowiązek JPK  – wszyscy podatnicy którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzący przy użyciu programów komputerowych ewidencje VAT są zobligowani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji w formie JPK o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji (JPK_VAT). Przewiduje to art. 82

Czytaj dalej

Jedno konto do przelewów ZUS!

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy płatnicy, co miesiąc, będą przekazywali do ZUS wszystkie składki jednym zwykłym przelewem (bez potrzeby rozbijania płatności na kolejne składowe). Kluczowa zmiana dotyczy numeru rachunku, na który będą one przekazywane. Każdy z ponad 2 mln płatników, którzy co miesiąc wysyłają składki do ZUS, dostanie w najbliższym czasie pismo z Zakładu

Czytaj dalej

Nierzetelne faktury – odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa

Nierzetelne faktury – odpowiedzialność karna i karno skarbowa Przypominamy przedsiębiorcom o zmianach jakie nastąpiły w I kwartle b.r. pod kątem odpowidzialności za nierzetelną dokumentację. Mianowicie od 1 marca 2017 r. istnieje nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale także nowy system sankcji karnych i karno-skarbowych. Podatnikom, którzy dopuszczą się najcięższych rodzajowo przestępstw przy wykorzystaniu nierzetelnych faktur,

Czytaj dalej

Zbliża się termin na przekazanie PIT!

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne, a także podmioty dokonujące wypłaty należności z innych źródeł, np. zasiłków chorobowych lub macierzyńskich zobowiązani są do sporządzenia i przekazania odpowiednio PIT-11 lub PIT-8C podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym w terminie nie przekraczającym 29 lutego 2016r. Wyjątkiem są płatnicy rozliczających w 2015 r.

Czytaj dalej

Umowy na okres próbny w 2016 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy dopuszcza ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny. Zmiana przepisów która będzie obowiązywać od 22 lutego br. oprócz terminowych umów o pracę dotyka również zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. Nowelizacja Kodeksu Pracy dopuszcza ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny jeżeli kolejna umowa będzie dotyczyła pracy innego rodzaju

Czytaj dalej

Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.?

Od początku 2016 r. podatek VAT rozliczamy w urzędzie właściwym ze względu na adres zamieszkania, a nie jak dotychczas zgodnie z miejscem wykonywania czynności opodatkowanych. Do końca 2015 r. właściwym Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług był Urząd zgodny z miejscem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Często więc podatnicy podatek VAT rozliczali w

Czytaj dalej

Zmiany w wypłatach zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Matki prowadzące działalność gospodarczą będą otrzymywały zasiłki obliczone od najniższej podstawy wymiaru, jaką mogą zadeklarować osoby prowadzące działalność gospodarczą, ewentualnie powiększoną za te miesiące, w których opłacane składki były wyższe od minimalnych. Ma to zlikwidować praktykę wypłaty wysokich zasiłków przy zadeklarowaniu wysokiej podstawy

Czytaj dalej

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Na rynku pracy nastąpiła kluczowa zmiana dotycząca umów cywilnoprawnych, będą one bowiem podlegały obowiązkowo składkom ZUS. Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. Nowelizacja dotyczy głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują kilka umów zleceń dla różnych płatników albo posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i następuje tzw. zbieg. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są

Czytaj dalej